Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
Muhasebe ve Finans Birimi Genel Hizmetleri
 • Odanın bütçe ve muhasebe işlemlerini sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik ve ihtiyatlılık esaslarına göre yürütmek,
 • Bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Oda bütçesini hazırlayarak, genel sekretere sunmak,
 • Yıl içinde, tahmini bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunmak, ek ve olağanüstü ödenek talep etmek,
 • Yönetmelikte belirtilen yevmiye, defter-i kebir, sabit kıymetler defteri, yardımcı defterlerleri onaylatmak, işlemek ve yıl sonunda ciltlettirilerek saklamak,
 • Mizan, gelir-gider bütçe izleme raporu, bilanço, kasa raporu ve gider pusulası düzenlemek,
 • Oda gelir ve giderlerini yılın ilk ayında tahakkuk ettirip tahsil ve ödemelerin bütçeye ve mevzuat hükümlerine göre uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Veznenin tahsil ettiği Oda gelir ve giderlerinin tahakkukunu yaparak, tahsil tediye ve mahsup fişlerini düzenlemek ve çıktısını saklamak
 • Her mali yılın ilk ayı içinde kasada bulundurulacak para miktarının belirlenmesini sağlamak, aşan miktarın bankalara yatırılmasını sağlamak
 • Banka mevduatları ile ilgili olarak çizelge tutmak,
 • Odanın yıllık genel ihtiyaçlarını tespit edip, satın alma programını genel sekreterliğe sunmak,
 • Oda demirbaşlarının kayıtlarını tutmak, süresini dolduran demirbaşların usulüne göre silinmesini sağlamak
 • Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlayarak, Oda Meclisinin, Yönetim Kurulu Başkanının veya Genel Sekreterin şehir dışında görevlendirdiği kişilerin harcırahlarını düzenlemek, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini sağlamak
 • Oda personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi ve sigorta ve emekli sandığı ile ilgili münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapmak ve buna ilişkin dosyaları tutmak,
 • Oda personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarını tahakkuk ettirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Oda personelinin yıllık izinlerini, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını tutmak
 • Muhtasar beyannamesi , KDV beyannamesi, SSK İşsizlik sigortalarını, TOBB Emekli Sandığı primlerini, TOBB birlik paylarını hazırlamak ve ödemelerini yapmak
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR