Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
İnsan Kaynakları Kanun / Mevzuat / Yönetmelikler

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE ÇALIŞTIRMA BİÇİMLERİ

Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değiştirilen 86'ncı maddesi gereğince Odalar, Borsalar ve Birlik Memur, Sözleşmeli ve Geçici Persone­li ile Hizmetlilerin özlük haklan ve ayrılma tazminatı ile ilgili esasları düzenlemek amacıy­la hazırlanmıştır. Deyimler Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen:
 1. a) Bakanlıklar deyimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
 2. b) Birlik deyimi Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğini,
 3. c) Oda deyimi Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını,
 4. d) Borsa deyimi Ticaret Borsalarını, ifade eder.
Çalıştırma Biçimleri . Madde 3 - (30.4.1990 tarih, 90/377 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişik) Odalar, Borsalar ve Birlik hizmetleri; Memurlar, Sözleşmeli ve Geçici Personel ile Hizmetliler eliyle yürütülür.
 1. a) Memurlar: Asli ve sürekli görevlerde çalıştırılan kadrolu personeldir.
 2. b) Sözleşmeli Personel: Asli ve sürekli görevlerde kadrolu memur ve hizmetli perso­nel dışında sözleşme ile istihdam edilen personeldir.
 3. c) Geçici Personel: Bir yıldan az sürekli veya mevsimlik görevlerde sözleşme ile çalıştırılan personeldir.
 4. d) Hizmetliler: Odalar, Borsalar ve Birlik'in asli ve sürekli görevlerinin yerine getirilebilmesi için lüzumlu olan destek ve yan hizmetlerde çalışan kadrolu personeldir.
Ödev, Sorumluluklar ve Yasaklar Madde 4 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ödev ve Sorumluluklar" hakkındaki 6-16'ıncı maddeleri ile "Yasaklar"a ilişkin 26-31'nci maddeleri Odalar, Borsalar ve Birlik personeli hakkında da uygulanır.   Personel Politikası Madde 5 - Odalar, Borsalar ve Birlik'in personel politikası, mevzuatla verilen gö­revlerin gecikmelere meydan verilmeden yürütülmesini sağlamak, yapılan işlerin kalitesini yükseltmek ve verimlilik içinde hizmetin en rasyonel şekilde gerçekleştirilmesi amacına yö­neliktir. Temel İlkeler Madde 6 - Odalar, Borsalar ve Birlik'te personel politikasının dayanması gereken başlıca temel ilkeler şunlardır: Odalar, Borsalar ve Birlik:
 1. a) Personeline yeterlik ve yeteneğine göre çalışma, yetişme ve gelişme imkanları sağlar.
 2. b) Başarılı personelini imkanlar ölçüsünde teşvik eder, ödüllendirir, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetir.
Kadroların Tesbiti Madde 7 - Odalar, Borsalar ve Birlik'te hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için görevi, unvanı, adet ve derecesi belirtilmek suretiyle kadrolar bir cetvel halinde tesbit edilir. Kadrosuz personel çalıştırılamaz. Kadroların Hazırlanması ve Kabulü Madde 8 - Hizmetin gerektirdiği kadrolar bütçe imkânları gözönünde bulundurularak, bu Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilen esaslara göre, Birlik'de Yönetim Kuru­lu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı, Oda ve Borsalar'da ise, Yönetim Kurulları'nın tek­lifi üzerine, Meclislerin onayıyla kesinleşir.  

İKİNCİ KISIM

PERSONEL ALINMASI, GİRİŞ VE YÜKSELME DERECELERİ AYLIK ÜCRET VE ÖDENEKLER

BİRİNCİ BÖLÜM

  Göreve Alınma Şartları Madde 9 - Odalar, Borsalar ve Birlik'te işe alınabilmek için:
 1. a) Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)
 2. b) Yaşı 18'den küçük, 40'dan büyük olmamak, (Naklen alınacak memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz.)
 3. c) En az ortaokul mezunu olmak, (hizmetliler için en az ilkokul mezunu olmak.)
 4. d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak.
 6. f) Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
 7. g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 8. h) Oda, Borsa veya Birlik'ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,
ı) Oda, Borsa veya Birlik'ten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkar­tılmış olmamak. Giriş Sınavları Madde 10 - Odalar, Borsalar ve Birlik'te ilk defa memuriyete alınacaklarının yarışma sınavını ve ayrıca öğrenim durumlarına göre ehliyet sınavını kazanmaları şarttır. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Devlet Personel Dairesince yapılan sı­navı kazanmış olanlar sadece ehliyet sınavına tabi tutulurlar. Ancak, Odalar, Borsalar ve Birlik'in görevleri ile ilgili konularda yüksek öğrenim veren üniversite, yüksek okul mezunları durumlarına uygun bir kadro varsa, ehliyet imtihanına tabi tutulmadan da işe alınabilirler. Memurluğuna tayin edilmek için ilân, yarışma sınavının usul ve şekilleri, sınav kurulları ve görevleri Birlik Yönetim Kurulunca çıkarılacak iç yönetmelikte gösterilir.  

İKİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ VE YÜKSELME DERECELERİ

Derecelerin Tesbiti Madde 11 - Göreve ilk defa alınacaklarının öğrenim durumlarına göre girebilecekle­ri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36'ncı maddesindeki ortak hükümlere göre tesbit olunur. Göstergeler Madde 12 - (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik)(*) Personelin aylık göstergelerinin tesbitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43'üncü maddesindeki "Aylık Gösterge Tablosu" esas alınır. Odalar, Borsalar ve Birlik personelini aylık derece ve kademe göstergelerine 657 sayılı Kanun'a tâbi Devlet Memurlarına uygulanan en yüksek ek gösterge rakamını geçme­mek üzere ve bütçe imkanlarına göre, hangi görev unvanlarına ve ne miktarda ek gösterge rakamı tahsis edileceği Oda ve Borsalarda Meclisler, Birlik'te ise Yönetim Kurulu tarafın­dan tesbit edilir. Personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ile hizmet yıllan itibarı ile aşağıda gösterilen kıdem göstergeleri esas alınarak ayrıca kıdem aylığı ödenir.   Hizmet Yılı                            Kıdem Göstergeleri 6-10                                                        50 11-15                                                    100 16-20                                                    150 21 ve daha fazla                                  200 Hizmet yıllan itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığın hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Devlet Memurlarına uygulanan memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı göstergele­rinde meydana gelen değişiklikler; oda, borsa ve Birlik personeline aynen yansıtılır. Personelin aylık ücret tutarları; derece ve kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı ve ek göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154.'ncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Taban aylığı göstergesi için farklı katsa­yı tesbit edilmesi halinde, taban aylığı göstergesinde bu katsayı uygulanır. Aylıkların (Taban aylığı ve kıdem aylığı dahil) brüt tutan, bulunulan yerde İş Kanu­nu gereğince işçiler için tesbit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirmeksizin tazminat olarak verilir. (*) Ödenek Madde 13 - (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Kadrolu personele derece ve kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı ve varsa ve ek gösterge topla­mının 2/3'ünü geçmemek üzere, oda ve borsalarda meclisler, Birlik'te ise Yönetim Kurulunca seyyanen ödenek verilebilir. Özel Hizmet Tazminatı Madde 14 - Oda, Borsa, Birlikte 1-4 dereceli kadrolarda çalışan personel ile özel bilgi ve beceriyi gerektiren işlerde çalışan personele, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu­na 1327 sayılı Kanunla eklenen değişik ek maddeye göre Devlet Memurlarına ödenen özel hizmet tazminatı miktarının iki katını aşmamak şartıyla, brüt özel hizmet tazminatı ödenir. Yabancı Dil Tazminatı Madde 15 - (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Yabancı dille eğitim yapan üniversite mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerde en az dört yıl öğrenim görerek lisans diploması alanlara ve yurt içinde lisans düzeyinde görmüş oldukları öğrenim üzerine yabancı dille eğitim yapan üniversitelerden ya da yabancı ülkelerdeki üniversitelerden master veya doktora diploması almış bulunanlar ile 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 3'ncü maddesinin (H) fıkrasına göre yapılmış olan sınavı başaranlara ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi uyarınca yapılan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı"nı başaranlara her ay aylık ücret tutarlarının % 10'unu geçmemek üzere yabancı dil tazminatı ödenir. Bunlardan ikinci bir yabancı dil bilenlere, birinci yabancı dilleri için verilen miktarın 2/3'ü, üçüncü yabancı dilleri için 1/3'ü nisbetinde ilave tazminat verilir. Münhasıran mütercimlik görevi yapanlara, en iyi derecede bildikleri yabancı dil dışında bildikleri diğer yabancı diller için ödeme yapılır.   (*)Sözleşmeli Personel Madde 16 - (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Sözleşmeli Personele verilecek aylık ücret, aynı kadro unvanında, kadrolu olarak çalışan emsali perso­nele ödenen derece/kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge, ödenek, özel hizmet tazminatı, çocuk ve aile yardımı toplamından az ve bu meblağın iki katından fazla olmamak kaydı ile her bir görev alanı için, görevin hiyerarşideki yeri, önemi ağırlığı ve güçlüğü ile kuruluşun bütçe imkanları gözönünde bulundurularak, oda ve borsalarda meclisler, Birlik'de ise Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Sözleşmeli Personel, en çok üç ay süreyle denenmek kaydı ile işe alınır. Deneme süresi sonunda işe devamı idarece uygun.görülmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez ve işten çıkarılırlar. Geçici Personel Madde 17 - (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Geçici Personele ödenecek aylık ücret, 16'ncı maddede belirtilen esaslara göre tesbit olunur. Temininde güçlük çekilen veya özel uzmanlığı gerektiren hallerde 65 yaşını geçmiş olsa dahi, geçici personel çalıştırılabilir.    

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ATAMA, ADAYLIK, KADEME İLERLEMESİ VE

DERECE YÜKSELMESİ

DIŞARIDAN ATAMA VE NAKİL

  Atama Madde 18 
 1. A) Odalar ve Borsalarda:
 2. a) Genel kâtip, yönetim kurullarının inhası ve Meclislerin onayı ile,
 3. b) Diğer personel Yönetim Kurullarının kararı ile göreve atanırlar.
 4. B) Birlik'de:
 5. a) Birlik Genel Kâtibini, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi ile Yönetim Kurulu,
 6. b) Müdür Muavini ve daha üst ünvanlı personel, Birlik Genel Kâtibinin teklifi ile Yönetim Kurulu,
 7. c) Diğer personeli ise Birlik Genel Kâtibi, doğrudan göreve atar.
Personel işine son verilmesi ve nakillerinde aynı esaslara uyulur. İlk defa göreve alınanlarla, yeniden göreve atananların atamanın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren meşru mazeretleri olmaksızın, en geç 15 gün içinde göreve başlamaları esastır. Aksi halde atama işlemi iptal edilir. Adaylık Madde 19-  Odalar, Borsalar ve Birlik'e ilk defa atananların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Adayların yetiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55'inci maddesi esaslarına göre Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç yönetmelikle düzenlenir. Adaylık süresi sonunda olumlu sicil alan memur ve hizmetlilerin asaletleri tasdik edilir. Adaylık süresi sonunda olumlu sicil alamayanlarla, adaylık süresi içinde tutum ve davranışlarında memur ve hizmetlilikle bağdaşmayacak durumları, devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma yönünden yetersizlikleri tesbit edilenlerin görevlerine son verilir. Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi Madde 20- Memur ve hizmetlinin:
 1. a) Kademe ilerlemesi için, bulunduğu kademede bir yıl çalışması, bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademe bulunması ve olumlu sicil alması,
 2. b) Derece yükselmesi için, üst derecede açık kadro bulunması, bulunduğu derecenin üçüncü kademede aylığını bir yıl almış olması ve son üç sicilinden biri son sicil olmak üzere, ikisinin olumlu bulunması şarttır.
Gizli sicillerin doldurulması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Birlikçe tesbit edilir. Ve bir genelge ile Oda ve Borsalara bildirilir. Üst Derecedeki Bir Göreve Tayin Madde 21- (1.8.1985  85/859751 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik) Oda, Borsa ve Birlik'te 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerdeki sorumluluk taşıyan yönetici kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usul ve esaslar dairesinde, kuruluş bünyesinden veya Devlet Memurluğu sıfatını kazanmış olanlardan naklen personel atanabilir. Ancak bu şekilde bir atanmanın yapılabilmesi için ilgili personelin yüksek öğrenim görmüş bulunması ve 1 inci dereceli görevler için en az 12 yıl, 2'nci dereceli görevler için en az 10 yıl, 3 ve 4'üncü dereceli görevler için en az 8 yıl hizmetinin bulunması şarttır. Bu hizmet süresinin hesaplanmasında personelin; 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi hizmetleri ile 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2'nci maddesine tabi kurumlar ile, Oda, Borsa veya Birlik'te, yasama organı üyeliğinde, ka­nunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkla ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ünün değer­lendirilmesi suretiyle hesaplanır. Bu bent hükümlerine göre atananlar, atandıkları kadronun aylık (ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl, kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka göreve atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Dışardan Atama Madde 22  Odalar, Borsalar ve Birlik memur ve hizmetlileri arasında, açık olan görevi yapabilecek yetenekte ve bu yönetmelikte yazılı şartlan taşıyan memur ve hizmetli bulundukça, dışarıdan bu göreve atama yapılamaz. Nakil ve Görev Değişikliği Madde 23  Odalar, Borsalar ve Birlik'te çalışan personelin nakil ve görev değişikliği her kuruluşun iç yönetmelikleri ile düzenlenir. İşten Çıkarma ve Görevin Sona Ermesi Halleri Madde 24-  (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Odalar, Borsalar ve Birlik'te çalışan her statüdeki personelin işten çıkarılmaları ve görevlerinin sona ermesi halleri şunlardır: 1) Bu Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde yazılı şartlardan herhangi birini haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya bunların sonradan kaybedilmesi, 2) İki yıl üst üste olumsuz sicil alınması, 3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre memurluktan çıkarılması, 4) 65 yaşını doldurmuş olması, (Ancak genel sekreterler, yetkili organlarının kararı ile 65 yaşından sonra da sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler) 5) Çekilme (İstifa). Odalar, Borsalar ve Birlik personeli bağlı oldukları kuruluşlara müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunabilirler. İzinsiz veya kuruluşlarınca kabul edilen özrü olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 6) Şahsın kendi isteği ile emekli olması, kuruluşlarınca sicil veya kuruluşun teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle re'sen emekli edilmesi, malullük veya yaş haddine uğraması. 7) Ölüm  

İKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin Cezasını Gerektiren Haller Madde 25-  Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Disiplin cezalan, bu Yönetmeliğin 18'nci maddesinde yazılı, atamaya yetkili merciler tarafından verilir. Disiplin cezalarına tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Oda ve Borsalarda Meclislere, Birlikte ise Yönetim Kurulu'na itiraz edilebilir. İşten El Çektirme ve Tutuklama Madde 26- Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli hakkında tahkikatın selâmeti bakımından işten el çektirilmesi veya herhangi bir suçtan tutuklanması halinde yapılacak işlem­ler ve ödemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLAR VE HAKLAR

Sosyal Yardımlar (*)Madde 27- (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Odalar, Borsalar ve Birlik'te görevli her statüdeki personele ödenek dışında, Devlet Memurları Kanununda belirtilenden çok olmamak üzere, aile, doğum, ölüm ve benzeri sosyal yardımlar yapılır. İkramiye (*) Madde 28- (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik) Her statüdeki personele, ödeme tarihleri bütçe durumuna göre belirlenmek suretiyle, derece/kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge, ödenek, özel hizmet tazminatı dahil, yılda 4 brüt aylığa kadar veya brüt sözleşme ücreti tutarında ikramiye verilebilir. Oda, Borsa ve Birlik'te ilk defa göreve başlayanlar, çalıştıkları süreye isabet eden oranda (kıstelyevm) ikra­miye alırlar. Başarı Belgesi Madde 29-  Görevini zamanında ve noksansız yerine getirmek personelin normal sorumluluğu olup, ayrıca takdiri gerektirmez. Ancak görevlerinde olağanüstü gayret ve başarıları görülen personele, Genel Kâtibin teklifi üzerine Yönetim Kurullarınca başarı belgesi verilebilir. Başarı belgesi, ilgili personelin siciline işlenir. Emeklilik Madde 30- Odalar, Borsalar ve Birlik personelinin sigorta ve emeklilik işlemleri 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesine göre kurulan "Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı, Vakıf Senedi"nin özel hükümlerinde yazılı şartlar içinde yürütülür. Emekliye Ayrılma Şekilleri Madde 31-
 1. a) Personelin kendi isteği ile emeklilik;
Odalar Borsalar ve Birlik'te çalışan personelden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedi hükümlerine göre asgari hizmet, yaş haddi, malûllük ve diğer sebeplerle emekliliğini hak etmiş bulunanlar kendi istekleri ile emekliye ayrılabilirler.
 1. b) Kuruluşların kararı ile re'sen emeklilik:
Odalar, Borsalar`ve Birlik'te çalışan personelden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedinde yazılı hükümlere göre asga­ri hizmet, yaş haddi, malullük ve diğer sebeplerle emekliliklerini hak etmiş bulunanlar, ku­ruluşların atamaya yetkili organlarının kararı ile emekliye sevk edilebilirler. Personel Vakıf Senedindeki asgari hizmet yaş haddi, malûllük ve diğer sebeplere istinaden isteği üzerine emekliliğe çıkarılabileceği gibi aynı nedenlerle kuruluşların atamaya yetkili organların kararı ile re'sen emekliliğe sevk edilebilir. Ayrılma Tazminatı *Madde 32- (30.4.1990/377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik) Odalar Borsalar ve Birlik'te çalışan her statüdeki personelin emeklilik, yaşlılık, malullük aylığına hak kazanmaları suretiyle görevden ayrılmaları veya Odalar, Borsalar ve Birlik'te en az bir. yıl çalışmış olan personelin cezaen olmamak şartı ile işten çıkarılmaları, yahut yaş haddi veya ölüm sebepleri görevlerinin sona ermesi hallerinde ayrılma tazminatı ödenir. Ayrılma tazminatı: Oda, Borsa ve Birlik'te geçen her tam hizmet yılı için personelin almakta olduğu son aylık veya sözleşme ücretlerinin brüt tutarı üzerinden (derece ve kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek, varsa ek gösterge, özel hizmet tazminatı, ikramiye, yiyecek, giyecek, çocuk ve aile yardımları dahil) ay ve gün kesirleri de değerlendi­rilmek suretiyle hesap edilerek ödenir. Bu tazminatın hesaplanmasında, hizmetin 30 yıldan fazlası ile, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kanunu hükümlerine göre, bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinden fazlası dikkate alınmaz. Görevde iken ölenlerin ayrılma tazminatı, personelin kanuni mirasçılarına ödenir.     Tedavi Yardımı Madde 33- (93/4830 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişik) "Odalar, borsalar ve Birlik'te çalışan her statüdeki personelin kendilerinin, çalışmayan eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak olan çocuklarının hastalanmaları halinde resmi sağlık kurumlarınca veya kuruluşların anlaşmalı hekimleri vasıtasıyla yatarak, ayakta veya meskende tedavileri ile ilgili her türlü masrafları, Birlik yönetim kurulu ile Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın birlikte tesbit edecekleri esaslar dahilinde, kuruluşlarınca ve / veya Vakıf tarafından karşıla­nır." Ancak, başka kurumlardan sigortalı veya emekli olanların tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, her Oda, Borsa ve Birlik kendi iç yönetmeliğinde belirler. Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin ödenmesinde Devlet Memurları Kanununun 209'uncu maddesine 30/12/1992 tarihli ve 2771 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü uygulanır. İç Yönetmelikler Madde 34- Bu yönetmeliğin muhtelif maddelerinde iç yönetmeliklerle düzenlenmesi öngörülen hususlarla, eğitim; sınav, izin, vekâlet askerlik, fazla çalışma ile benzeri konular 5590 sayılı Kanunun 85'inci maddesi gereğince kuruluşların hazırlayacağı iç yönetmeliklerinde gösterilir. İntibak İşlemleri Geçici Madde 1- (18.7.1984/8325 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Odalar, Borsalar ve Birlik'te görevli personelin 10/5/1978 tarihli ve 7/15718 sayılı Tüzük'e göre yapılan intibakları ve bu intibakla­ra dayalı olarak almış bulundukları derece ve kademeler kazanılmış hak olarak muhafaza edilir. Bu gibi personelin müktesep derece ve kademelerine, bu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin amir hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43'ncü maddesindeki gösterge rakamları uygulanır. Bu suretle tesbit edilecek derece ve kademe aylığı, Birlik, Oda ve Borsalarda 1983 yılı bütçesinden personele her ay fiilen ödenmekte olan aylık ile mezkur Tüzük'e göre, aylığın 2/3'ü oranına kadar verilmiş ödenek varsa, bu ödenek diğer sosyal yardımlar ve yan ödemeler toplamından az olduğu taktirde aradaki fark derece yükselmesi, kademe ilerlemesi veya katsayı artışı ile giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam edilir. Yürürlük Madde 35  Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür. *        Personel Yönetmeliğinin 12, 13, 16, 27, 28 ve 32’nci maddesinde 30/4/1990 tarih 377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikler 15.7.1989 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girmiştir.
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR